Endringsledelse

For at endringsprosjekter skal lykkes kreves også ledelsesendring. Lederen må vise vei og skape oppslutning. En større endring av virksomheten kan eksempelvis være innføringen av nye IT-løsninger, omorganiseringer og fusjoner, rasjonaliseringer og effektiviseringer, endrede arbeidsprosesser og -metoder eller en ny/endret strategi.

Cerato har lang erfaring med å bistå virksomheter i endring med prosessledelse og -oppfølging. Vårt fokus er ofte behovet for å håndtere og bedre kommunikasjonen og relasjonen mellom medarbeidere i og gjennom endringsprosesser.
Noen ganger fungere vi også som midlertidig ledelse inntil ny ledelse er på plass (også kalt interimledelse).
Høyt kvalifiserte ressurspersoner gjør det mulig å bistå virksomheter i et bredt spekter av bransjer og profesjoner. Våre seneste oppdrag har vært innen bransjer som luftfart, legemiddel, helseforetak/sykehus, samt bygg og anlegg.

Cerato tilbyr :

 • Bistand til utarbeidelse av grunnlag for beslutning om endring

 • Planlegging av endringsprosesser

 • Bistand til gjennomføring av endringer og forretningsutvikling

 • Evaluering av gjennomførte endringer

 • Usikkerhetsanalyser og konsekvensvurderinger

 • Prosessledelse

 • Midlertidig ledelse

 • Prosjektledelse

 • Prosjektkoordinering

Utviklings- og endringsarbeid gjennomført av Cerato kjennetegnes ved at:

 • vi arbeider med virksomheten, og menneskene i den, for at de skal produsere bedre arbeidsresultater

 • det legges stor vekt på kommunikasjon ettersom årsakene til dårlige resultater ofte er å finne i arbeidsmåten, og arbeidsmåten blir påvirket av både person/organisasjons- og saksforutsetninger

 • vi fokuserer på både sak og person/organisasjon, men vi arbeider ikke med dem hver for seg ettersom de forenes gjennom arbeidsmåten i virksomheten og påvirker hverandre gjensidig

 • avhengighetsforholdet mellom arbeidsresultatene, arbeidsmåten og forutsetningene vektlegges

Noen gode råd for en vellykket endringsprosess:

 • Endring forutsetter erkjennelse av endringsbehov

 • Endringsledelse krever ledelsesendring

 • Endring forutsetter bevissthet om retning og at ønsket retning kommuniseres

 • Det må skapes oppslutning om ønsket retning

 • Endringsprosesser må skapes og ledes

 • Endringsledelse er en personlig oppgave og utfordring for lederen

 • Strukturer og systemer i organisasjonen er mektige krefter, men siden de er skapt og opprettholdt av mennesker kan de også forandres av mennesker

 • Kunnskap og innsikt er til god hjelp. Det kreves også artistiske ferdigheter for å få grep om, og påvirke, den sosiale (organisatoriske) situasjonen

(Hennestad, Bjørn W., Revang, Øivind og Strønen, Fred H.: Endringsledelse og ledelsesendring, Universitetsforlaget, Oslo 2006)